>

சட்டத்திற்கு புறம்பானத் திருமணங்களை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் பதிவு அலுவலகங்களில்

பெற்றோரின் ஒப்புதல் கடிதத்தை கேட்பது தற்போது வழக்கமாகியுள்ளது. குறிப்பாக பதிவு

  • திருமண சான்றிதழ் மிக முக்கியமான ஆவணமாகும். 
  • திருமண பதிவு என்பது திருமண பதிவு சட்டங்களின் படி திருமணம் செய்து கொள்வதாகும். 

Page 1 of 20